In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) zijn regels vastgelegd waaraan een Particulier Onderzoeker zich moet houden. Tevens is de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation GDPR) van toepassing en controleert men regelmatig of een onderzoeks- en recherchebureau deze ook naleeft. 


Voor recherchebureaus is het verplicht vanuit overheidswege in het bezit te zijn van een vergunning. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleent deze vergunning. In aanvulling hierop screent en beoordeelt de korpschef van de Nationale Politie de medewerkers van een recherchebureau. Nadat zij hieraan voldoen en in het bezit zijn van het officiële legitimatiebewijs “gele pas” mogen zij de werkzaamheden voor het recherchebureau uitvoeren. Voor meer informatie zie: vergunningsprocedure via Justis. Het is voor het verkrijgen van een vergunning verplicht dat alle medewerkers in het bezit zijn van de benodigde opleidingen en officiële diploma’s. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat recherchebureaus een uniforme werkwijze hanteren en dat deze verloopt volgens vaste wet- en regelgeving.

Jestivy Onderzoeks- en Recherchebureau voldoet aan deze eisen en een vergunning is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nummer POB 1637.